OROSZVALOSAG.HU


A 20. századi rendszerváltásokról

  |  2022-04-12 11:25:26  |  
György László

A 20. századi rendszerváltásokról

Krausz Tamás könyve I.

A 20. századi rendszerváltásokról 

„Idegünk rángó háló, vergődik benn’ a mult sikos hala”*

Manapság már igen nehéz lenne azzal a megállapítással vitába szállni, hogy a Kelet-Európában 1989 után berendezkedő polgári demokratikus rendszerek pluralizmusa – a reményteljes várakozásokkal ellentétben – nem hozta el sem a történészi függetlenséget, sem a történelem abszolút politika- és világnézetmentes értelmezésének lehetőségét. A rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év tapasztalatai ezt már igazolták, ahogy azt is, hogy a történelemnek nem lett vége az államszocializmus bukásával, a „liberális demokráciák” triumfálásával. Az ideológiai-politikai torzítások kisöprése a társadalomtudományokból nem sikerült – nem is sikerülhetett volna, hiszen a hatalom (legyen az bármennyire „demokratikus”) legitimációs-emlékezetpolitikai igényei valamilyen formában mindig jelentkeznek, a történelem pillanatnyi érdekeknek megfelelő átírása tehát folyamatosan aktuális. (Ehhez persze hozzátehetjük, hogy a történettudomány sohasem függetleníthető teljesen az ideológiai-világnézeti meghatározottságoktól, hiába látják sokan éppen abban a hiteles és szakszerű történetírás biztosítékát, ha „ideológiamentesítik” azt, s önmagukat mintegy „történelem feletti” álláspontra helyezik. A száraz tényeket/adatokat mindig egy bizonyos világnézeti és – ezzel összefüggésben – elméleti-módszertani alapállásból interpretálja kutató, ezért végső soron „a társadalomtudományok művelésében valóságfeltárás és ideológia egymástól elválaszthatatlannak bizonyul”.[1])

Mindez nem azt jelenti, hogy a történetírás küldetése ki is merül a színtiszta apologetikában. Épp ellenkezőleg: feladata a tárgyszerűségre törekvés, az egyes eseményeket mozgató okok és érdekviszonyok feltárása, a történelmi tények minél színesebb, sokrétűbb felhalmozása, mindenekelőtt a hiteles forrásokra, dokumentumokra támaszkodva, s nem utolsósorban kritikusan viszonyulni a „tudományon kívülről” érkező igényekhez – talán mondhatjuk, hogy erre meg is vannak a maga eszközei, amelyek a tudomány évszázados fejlődése során érlelődtek ki.

 

* 

Krausz Tamás ahhoz a ma már talán korszerűtlennek, de legalábbis kevésbé divatosnak számító történetírói iskolához tartozik, amely még komolyan veszi a fent említett alapelveket. Legújabb tanulmánykötete – amely Ruszisztikai Könyvek sorozat 49. tagjaként jelent meg 2021-ben – az elmúlt negyedszázadban keletkezett írásait gyűjtötte csokorba (egyet kivéve, amit eredetileg 1980-ban publikált a Történelmi Szemle). A kötet tematikailag rendkívül szerteágazó – e recenzió keretei közt nincs is lehetőség minden egyes írással külön foglalkozni –, híven tükrözi tehát a szerző széles körű tudományos érdeklődését.

A könyv két fő egységből áll. Az első rész a legfontosabb 20. századi csomópontokra, úgy is mondhatnánk, rendszerváltásokra fókuszál: 1917-re, a sztálini fordulatra, 1945-re, 1968-ra és 1989-re. A második részt főként olyan írások töltik meg, amelyek a náci Németország Szovjetunió elleni háborújáról, illetve a holokausztról szólnak, és ezekhez kapcsolódva az olyan mainstream történészi narratívák kritikájáról, mint például a totalitarizmuselmélet. Ami az írásokat egybefűzi, és amit a kötet címe is jelez, az az emlékezetpolitikai fókusz – annak a vizsgálata és kritikája, hogy az államszocializmus bukása után berendezkedő új rezsimek miként használtálták (és használják a mai napig) saját céljaikra a múltat. Kicsit képszerűbben fogalmazva: az érdekli a szerzőt, hogy miként lett – és főleg miért lett – például a Nagy Októberi Szocialista Forradalomból – szinte egyik napról a másikra! – bolsevista puccs; miért lett a szocialista demokrácia hirtelenjében kommunista diktatúra; az 1945-ös felszabadulásból megszállás; a hős szovjet katona hogyan vált erőszaktevő ázsiai barbárrá, vagy éppen miért „változtak” az antifasiszta hősök hirtelenjében terroristákká.

A szerzőnél a hivatalos emlékezetpolitika bírálata a mindenkori tulajdonviszonyok (vagyis uralmi viszonyok) bírálatán alapszik, amelyhez a kulcsot Marx és Engels majd 180 éves műve, A német ideológia adja meg: „Az az osztály, amely az anyagi termelés eszközeit kezében tartja, ezzel egyszersmind a szellemi termelés eszközei fölött is rendelkezik, úgyhogy ezzel egyszersmind azoknak a gondolatai, akik híján vannak a szellemi termelés eszközeinek, átlagban neki vannak alávetve. Az uralkodó gondolatok nem egyebek, mint az uralkodó anyagi viszonyok eszmei kifejezése […].”[2]

Napjainkban az „uralkodó gondolatok” egyik legfontosabb közvetítő eszköze éppen az emlékezetpolitika, amely meghatározza, hogy a társadalom hogyan viszonyuljon a múlt bizonyos kérdéseihez. Ez a „projekt” akkor lesz „sikeres”, ha az emberek széles körben elfogadják a felkínált narratívát, ha elkezdik használni az emlékezetpolitika toposzait, és végső soron belsővé teszik a logikáját. Az emlékezetpolitika, vagy úgy is mondhatnánk, az államilag szervezett történelemhamisítás, elsődleges célja/funkciója tehát az, hogy elfogadtassa az uralmi viszonyokat, a fennálló társadalmi rendet. Vagy másik oldalról nézve – és ez a szerző egyik legfontosabb felismerése –, hogy diszkreditáljon minden olyan társadalmi-politikai alternatívát, amely a fennállótól eltér. Érdekes, hogy míg a korábbi történelmi korszakokban, például a deklaráltan antikommunista, forradalom- és progresszióellenes Horthy-korszakban ezt főként rendőri-adminisztratív, gyakran terrorisztikus eszközökkel igyekeztek elérni, addig napjainkban már az intézményes múlthamisítás (Terror Háza, Magyarságkutató Intézet, Nemzeti Emlékezet Bizottsága stb.), a legelemibb tények relativizálása, a tudományos gondolkodás lejáratása, egyszóval a „szellemi zavarkeltés” játssza a főszerepet – s egyelőre úgy tűnik, ez jóval hatékonyabb is. Nem csoda tehát, hogy az utóbbi években a szerző figyelme e problémakör vizsgálata felé fordult.

A tanulmánykötet első fejezetének egyik kulcsproblémája az államszocializmushoz való viszony, amely kérdésben a jobboldali/szélsőjobboldali és a liberális értelmezés – antagonisztikusnak tűnő viszonyuk ellenére – tulajdonképpen összeér. A „fő szabály”, amelytől igen nehéz eltérni, hogy a kelet-európai államszocialista rendszereket – mindennemű distinkció nélkül – kommunizmusként illik interpretálni, „tilos” periodizálni, vagyis homogén korszakként értelmezendő, s mindig párhuzamba kell állítani a hitleri fasizmussal. Azt mondhatjuk – s ez a szerző egy másik fundamentális tézise[3] –, hogy ez tulajdonképpen az 1989 utáni kelet-európai nacionalista-liberális rendszerek legitimációjának egyik tartóoszlopa, mind a mai napig.

Az államszocialista rendszerek bukásának problematikája még több mint három évtized múltán is izgalmas viták tárgya.[4] A tanulmánykötet több írása is ehhez szolgál adalékul, és jól kiolvasható belőlük a szerző – e kérdésben elfoglalt – sajátos pozíciója is. Az államszocializmus mibenlétének, illetve összeomlásának liberális, jobboldali narratíváit a szerző egy eredetileg 1994-ben megjelent recenziójában bírálta, amelyet Kornai János A szocialista rendszer című egyetemi tankönyvéről írt. Kornai a szocialista rendszerek gazdasági életképtelenségéből, illetve a piacgazdaság felsőbbrendűségéből indult ki, amely a nagybetűs racionalitást jelenti,míg az előbbi az irracionalitást és az utópiát képviseli. Krausz tanulmányában Kornai János történetietlen módszertanát állítja kritikája fókuszába (a közgazdaság-tudomány szakkérdéseihez természetesen nem szól hozzá). Rámutat arra, hogy Kornai a létező (bürokratikus-autoriter) szocializmusok működésmódját és diszfunkcióit közvetlenül Marx, Lenin és más kommunista teoretikusok elgondolásaiból vezeti le, azok következményeiként tekinti, nem pedig a konkrét érdek- és osztályviszonyokkal hozza összefüggésbe.

Jellemző, hogy a neves közgazdász az általánosság fényével világítja meg a tőkés magántulajdont mint kvázi természeti törvényt, mint egyedüli észszerűséget (e „trükkel” már Marx korában is többen próbálkoztak) – tehát nem mint történelmileg keletkezett (ebből következően egyszer majd minden bizonnyal eltűnő) társadalmi formációt vizsgálja. Másrészről Kornai figyelmen kívül hagyja, hogy a kapitalizmus több száz éve egy hierarchikus világrendszerben működik, „amelyben történetileg kialakult szerkezeti meghatározottságok uralkodnak (mint például a centrum, a félperiféria és a periféria országainak egymáshoz fűződő kapcsolatrendszere, a munkamegosztás szerkezete, a kirekesztettségi és kizsákmányolási viszonyok, az egyenlőtlen csere és az egyenlőtlen politikai-uralmi viszonyok stb.)” (122.)

A szocializmus bukásnak mai baloldali-marxista interpretációi szintén szerteágazók, és természetesen nem mentesek a különféle szubjektív momentumoktól sem. Az egyik irányzat – nagy vonalakban – azt képviseli, hogy az anyagi termelőerők fejlettsége még eleve nem érte el azt a színvonalat eme rendszerek születésekor (1917, 1945 stb.), amelynek bázisán létrejöhet egy, a kapitalizmust meghaladó termelési mód, ha pedig véletlenül létrejönne az ún. nyerskommunizmus, ráadásul a félperiférián, az eleve bukásra van ítélve. Ebben az olvasatban a rendszert végső soron a multinacionális tőke döntötte meg, amelynek szüksége volt a világpiac további kibővítésére, és ennek állt útjában az államszocialista blokk, élén a Szovjetunióval, amelyet ezért le kellett rombolni. Ezt – lényegében – tekinthetjük egy gazdasági determinista álláspontnak, amely narratívában a történelem az emberektől nagyobb részt független szükségszerűségek terméke.

Krausz Tamás ettől eltérő elméleti alapvetésekből indul ki, amelyek meghatározzák az egész tanulmánykötetet, illetve a szerző teljes munkásságát. Ennek az intellektuális pozíciónak a szellemi forrásvidékét egyrészről Tőkei Ferenc életművében, mindenekelőtt a társadalmi formák marxi elméletében (amelyet a neves sinológus a sztálinizmus törmelékei alól ásott ki az 1960-as évektől kezdve, főként a Grundrisséből és A német ideológiából), másrészt Lukács György Ontológiájában, illetve az 1968-as A demokratizálódás jelene és jövője című kis könyvében találhatjuk meg. Ezek alapján a „deterministákkal” szemben Krausz a történelem alternativitását hangsúlyozza, aminek alakítói végső soron a „közvetlenül készen talált, adott és örökölt” viszonyok, struktúrák között mozgó, de cselekvő emberek. Ebből a szempontból a kötet kulcstanulmányának tekinthetjük A peresztrojka és a tulajdonváltás című írást, amelynek ez az elméleti kiindulópontja. A szerző eredeti történeti forrásokra építkezve mutatja be azt, hogy a Szovjetunió bukása nem külső, hanem belső okokkal magyarázható, mégpedig azzal, hogy az állami és pártapparátus a maga hatalmát és privilégiumait biztosabbnak érezte a kapitalizmus és polgári demokrácia keretei között, ezért nem az állami tulajdon „társadalmasítása” felé mozdultak el a peresztrojka idején, hanem a tőkés restauráció irányába.

 

* Krausz Tamás: Történetírás és emlékezetpolitika. Russica Pannonicana, Budapest, 2021. 373 p.

[2] Karl Marx – Friedrich Engels: A német ideológia. In: MEM, 3. köt. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1960. 45.

[3] Lásd különösen a „GULAG és Auschwitz, avagy az összehasonlító elemzés értelme és funkciója” című tanulmányt.

[4] Lásd például Tütő László és Wiener György és Szigeti Péter tanulmányait az Eszmélet 130. (2020. nyár) számában.

 

 
 

 

Cimkék: Ruszisztikai Könyvek, emlékezetpolitika, államszocialista rendszerek, Kornai János, Tőkei Ferenc, Marx
Országok:
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat